san zen happyaku san juu go
1107
2973
3835
4827
nana sen ni hyaku ni juu hachi
6861
7228
8683
9680
ha-zen go hyaku go juu san
2225
4186
6935
8553
hyaku san juu ichi
131
5971
6117
9832
sen hyaku hachi juu hachi
187
1188
3153
5282
go sen nana juu
33
2032
5070
8621
ni sen kyuu hyaku go juu kyuu
1070
2645
2959
9032
ha-zen go hyaku yon juu hachi
6238
7906
8548
9471
ha-zen ni hyaku kyuu juu go
4545
5131
5660
8295
go sen roppyaku go juu san
1279
2796
4985
5653