happyaku yon juu ichi
374
817
841
936
go hyaku yon juu kyuu
29
549
559
795
kyuu hyaku go juu
178
289
665
950
yon hyaku juu san
170
362
413
497
hyaku nana juu ni
172
313
514
954
happyaku roku juu nana
376
393
426
867
go juu kyuu
59
136
765
877
kyuu hyaku kyuu juu ni
65
263
502
992
roku juu ichi
61
334
344
487
yon hyaku go juu go
103
265
455
635