hachi
4
5
8
9
hachi
3
4
7
8
nana
1
5
7
9
roku
1
2
5
6
roku
0
5
6
8
ichi
1
2
4
10
roku
0
1
5
6
roku
1
2
6
7
nana
2
3
4
7
roku
1
4
6
9