yon juu san + yon juu roku
13
21
89
185
ni juu roku + hachi
34
67
89
148
kyuu juu kyuu + hachi juu hachi
24
97
171
187
ni juu yon + yon juu san
67
74
85
173
nana juu + yon juu kyuu
77
119
131
151
san juu + san
26
33
107
190
hyaku + roku juu nana
114
123
165
167
ni juu kyuu + kyuu juu kyuu
117
128
160
197
kyuu juu san + ni juu ichi
12
66
114
127
hachi juu nana + juu ni
37
99
125
165