hachi + kyuu
1
2
10
17
go + kyuu
11
14
16
20
kyuu + hachi
2
5
13
17
go + ichi
1
3
6
19
san + go
7
8
12
19
ni + ni
4
7
15
17
hachi + hachi
10
11
16
17
ichi + juu
1
5
8
11
yon + san
2
7
14
15
roku + nana
12
13
16
19