ichi + juu
2
3
11
14
go + yon
0
1
5
9
kyuu + san
7
10
12
16
san + juu
9
13
14
16
kyuu + hachi
0
2
12
17
hachi + san
1
5
11
14
san + nana
10
12
13
20
kyuu + san
3
8
12
20
ichi + ichi
2
5
16
17
ichi + kyuu
0
4
10
19