pyu
ne
pa
ge
きょ
ko
nya
kyo
sha
ひょ
hyo
rya
rya
zu
ba
ke
cha
mu
ga
ku
su
cha
にゅ
yo
ha
hyo
nyu
to
u
ju
ro
bi
ka
ka
me
gyo
gya
re
ho
ta
zo
mya
de
nu
ma
ji
re
にゃ
nya
shu
pi
ja
みゅ
na
nya
myu
ra
za
hyo
po
ma
じょ
de
ze
jo
gyu
ra
gi
bo
ko
u
zo
nu
wo
chu
mi
su
ha
so
he
ru
ma
be
go
fu
wa
po
shi
ho
ba
びゅ
ke
no
byu
bu
しょ
zo
sho
sha
ba
zu
ha
be
ru
ぴゃ
so
kya
mo
pya
nu
fu
de
ko
ga
wa
ta
re
myu
gyo
yu
ha
びょ
bo
bi
byo
byu
i
pu
pyu
ya
ぴょ
ga
pyo
ni
no
na
ke
yu
cho
にょ
pyu
nyo
bu
hi
gyu
tsu
pya
ho
じゅ
gyo
ju
n
fu
hi
i
ra
ze
zo
ya
bu
zu
ji
gya
ji
bi
a
cha
ru
ri
u
za
sha
po
しゃ
sa
mu
sha
gu
ちょ
cho
pa
shi
sa
ひゅ
kyu
hyo
re
hyu
hyu
so
pya
pyu
ne
cha
pyu
mi
ki
ji
hya
cho
n
o
pa
ta
go
za
to
fu
yo
mya
pyu
ri
りゃ
rya
kya
go
myo
yu
ka
zo
pa
so
ni
su
to
きゃ
ju
nya
chu
kya
so
zo
ge
rya
mu
pya
ji
gyu
りょ
su
ryo
nyo
he
ぴゅ
ku
ryu
pyu
gu
u
kya
ko
ni
みょ
kyu
myo
ro
gu
pe
e
sa
ryu
ko
so
de
ta
pu
ji
ru
zu
pya
ro
nya
cho
ka
shi
ku
bi
myo
byo
sa
tsu
ba
pu
bu
kya
gya
mo
ru
ki
yo
o
kyu
wo
pyu
ro
nu
nyo
ちゅ
o
o
tsu
chu
o
e
ru
go
do
zo
hyo
no
ju
zu
ge
gu
ぎゃ
a
gya
ki
ko
pi
bya
pya
a
ちゃ
gya
hyu
o
cha
ぎょ
gyo
pyo
u
no
e
ru
su
te
kyu
na
ki
yo
pa
ka
ze
te
pi
tsu
yu
no
ji
ne
na
de
hya
ra
ni
pa
mo
pya
chi
ke
po
ra
se
a
shu
i
me
shi
da
ri
to
hi
しゅ
ne
pi
shu
a
gu
ju
ge
chu
tsu
ki
gi
ja
じゃ
pyu
ja
u
ni
ひゃ
bya
pyo
hya
ju
びゃ
pya
te
bya
wa
a
te
nyo
za
e
sho
tsu
wa
きゅ
pyu
kyu
ji
su
nya
ge
mu
do
pyo
me
ga
ke
ko
sha
be
ho
be
hi
rya
sha
ぎゅ
gyu
byu
ya
cho
みゃ
hya
gi
nyo
mya
go
ni
pi
ri
りゅ
ryu
ni
ze
to